De Praktijk

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist wordt er in de praktijk therapie en advies gegeven aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie er werkt. En wordt er informatie gegeven over de gang van zaken in de praktijk en de manier van werken.

In Wat is logopedie wordt u meer informatie gegeven over logopedie en wordt uitgelegd welke problemen er kunnen zijn en hoe die behandeld worden.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Omdat niet alle verzekeraars de Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoeden, werd besloten om alleen op verwijzing te starten met behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden wat de klacht is. In overleg met u wordt er soms  voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek waarin relevante gegevens verzameld worden. Tijdens een vervolgafspraak volgt een logopedisch onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. De overige 5 minuten worden ingeroosterd voor verslaglegging. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is toestemming van de verwijzer noodzakelijk. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen.Ook met schoolbegeleidingsdiensten, leerkrachten en Ib-ers van de verschillende basisscholen in het werkgebied zijn er goede contacten.

Er is een samenwerkingsverband met alle andere disciplines in het Gezondheidscentrum Winsum. (www.gezondheidscentrumwinsum.nl)

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie zit in de basisverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Vanaf 18 jaar moet u wel rekening houden met het voor iedereen geldende eigen risico van € 385,=. De kosten voor logopedie worden hiermee verrekend.

Voor 2017 werd met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd volgens de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer hierover vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl.

lid van de NVLF Logopedie Winsum.nlLogopedie Winsum.nl